*TÝŽDEŇ DOPRAVY ZDARMA* Od 15. 7. do 21. 7. 2024 pri nákupe tovaru v minimálnej hodnote 29 EUR dopravu zaplatíme za teba. 

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom e-shopu na webových stránkach www.naroli.sk (ďalej len „e-shop“).

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Podmienkach ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na našom e-shope.

Komunikácia prebieha primárne na diaľku. Preto aj pre zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby došlo k dohode bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho.

Ak niektorá časť VOP odporuje tomu, čo bolo schválené v rámci procesu nákupu kupujúceho na e-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito VOP.

1.     NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1.1.   Cena je finančná čiastka, ktorú bude hradiť kupujúci za tovar;

1.2.   Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú bude hradiť kupujúci za doručenie tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;

1.3.   Celková cena je súčet ceny, ceny za dopravu a prípadne ceny za dobierku;

1.4.   Predávajúci nie je platiteľom DPH, preto uvádzaná cena je cena konečná.

1.5.   E-shop je internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim na adrese Trenčianska Turná 4050, 913 21, na ktorom bude prebiehať nákup tovaru;

1.6.   Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty;

1.7.   Predávajúci: Naroli, s.r.o., so sídlom 913 21 Trenčianska Turná 4050, IČO 55347428, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 45118/R, e-mail: info@naroli.sk, telefónne číslo +421 948 009 465.

1.8.  Objednávka je neodvolateľný návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy o kúpe tovaru s predávajúcim;

1.9.   Tovar je všetko, čo môže kupujúci nakúpiť na e-shope;

1.10. Užívateľský účet je účet zriadený na základe údajov uvedených kupujúcim, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného tovaru a uzavretých zmlúv;

1.11. Kupujúci je osoba nakupujúca na e-shope;

1.12. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom e-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy kupujúci dostanete od predávajúceho potvrdenie objednávky.

2.     VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE

2.1.   Kúpa tovaru je možná len cez webové rozhranie e-shopu.

2.2   Pri nákupe tovaru je povinnosťou kupujúceho poskytnúť predávajúcemu všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré kupujúci poskytne pri objednaní tovaru, bude predávajúci považovať za správne a pravdivé.

3. UZATVORENIE ZMLUVY

3.1.   Zmluvu s predávajúcim je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

3.2.   Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom e-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí kupujúci. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú kupujúci hradí za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), bez ďalších nákladov účtovaných predávajúcim nad rámec celkovej ceny. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

3.3.   K tomu, aby bola zmluva uzavretá, je potrebné, aby kupujúci vytvoril na e-shope návrh objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:

   1. Informácie o nakupovanom tovare. Na e-shope kupujúci označuje tovar, o ktorého nákup má záujem, tlačidlom "Pridať do košíka";

   2. Informácie o cene, cene za dopravu, spôsobe platby celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu objednávky v rámci používateľského prostredia e-shopu, pričom informácie o cene, cene za dopravu a celkovej cene budú uvedené automaticky na základe kupujúcim zvoleného tovaru a spôsobu jeho doručenia;

   3. Identifikačné údaje kupujúceho slúžia k tomu, aby mohol predávajúci doručiť tovar, najmä v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

3.4.   V priebehu tvorby návrhu objednávky môže kupujúci až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" je objednávka vytvorená. Pred stlačením tlačidla musí ale kupujúci ešte potvrdiť svoje oboznámenie sa a súhlas s týmito VOP, v opačnom prípade nebude možné objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo predávajúcemu.

3.5.   Predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho v čo najkratšom čase po tom, kedy mu bude doručená, a to správou odoslanou na e-mailovú adresu kupujúceho zadanú v objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie objednávky a tieto VOP. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzavretiu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. VOP v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

3.6.   Môžu nastať aj prípady, kedy predávajúci nebude môcť objednávku kupujúceho potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy kupujúci objedná väčší počet kusov tovaru, než koľko je zo strany predávajúceho umožnené. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôže predávajúci objednávku potvrdiť, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a zašle mu ponuku na uzavretie zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy kupujúci ponuku predávajúceho potvrdí.

3.7.   V prípade, že v rámci e-shopu alebo v návrhu objednávky bude uvedená zjavne chybná cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie je predávajúci povinný tovar za túto cenu kupujúcemu dodať ani v prípade, kedy kupujúci dostal potvrdenie objednávky, a teda došlo k uzavretiu zmluvy. V takejto situácii bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho a zašle mu ponuku na uzatvorenie novej zmluvy v zmenenej podobe oproti objednávke. Nová zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy kupujúci ponuku potvrdí. V prípade, že kupujúci ponuku nepotvrdí ani v lehote 3 dní od jej odoslania, je predávajúci oprávnený od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v cene sa považuje napríklad situácia, kedy cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.

3.8.   Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane VOP).

3.9.   V prípade, kedy dôjde k uzavretiu zmluvy, vzniká kupujúcemu záväzok na zaplatenie celkovej ceny.

3.10.  V prípade, že má kupujúci zriadený Užívateľský účet, môže urobiť objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade má ale kupujúci povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať identifikačné údaje kupujúceho.

3.11.  V niektorých prípadoch umožňuje predávajúci na nákup tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby kupujúci v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobí, bude mu tovar poskytnutý so zľavou.

4.   UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

4.1.   Na základe registrácie môže kupujúci v rámci e-shopu pristupovať do svojho užívateľského účtu.

4.2.   Pri registrácii užívateľského účtu je povinnosťou kupujúceho uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.

4.3.   Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je povinnosťou kupujúceho zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesie za to predávajúci žiadnu zodpovednosť.

4.4.   Užívateľský účet je osobný a kupujúci teda nie je oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.

4.5.   Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet kupujúceho, a to najmä v prípade, keď ho kupujúci dlhšie než 2 roky nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti podľa zmluvy.

4.6.   Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

5.   CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1.   Cena je vždy uvedená v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a v zmluve. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou pri tovare v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky sa uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v zmluve. V rámci návrhu objednávky je tiež uvedená cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

5.2.   Predávajúci nie je platiteľom DPH, preto všetky uvedené ceny sú konečné.

5.3.   Platbu celkovej ceny bude predávajúci požadovať od kupujúceho po uzavretí zmluvy a pred odovzdaním tovaru. Úhradu celkovej ceny môže kupujúci vykonať nasledujúcimi spôsobmi: bankovým prevodom, platobnou kartou online alebo na dobierku.

   1. Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby zašle predávajúci kupujúcemu v rámci potvrdenia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena splatná do 5 kalendárnych dní.

   2. Platobnou kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu ComGate, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.comgate.sk/zmluvne-dokumenty.

   3. Dobierkou. Platba na dobierku je možná maximálne do výšky nákupu 40 €. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení tovaru. V prípade platby dobierkou je celková cena splatná pri prevzatí tovaru.

5.4.   Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení celkovej ceny a bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Faktúra bude na žiadosť zákazníka tiež fyzicky priložená k tovaru. Ak má kupujúci zriadený užívateľský účet, bude dostupná aj v jeho užívateľskom účte.

5.5.   Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až potom, čo kupujúci zaplatí celkovú cenu a tovar prevezme. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena zaplatená pripísaním na účet predávajúceho, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

6.    DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA A NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA PREDMETU KÚPY 

6.1.   Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom podľa voľby kupujúceho, pričom môže vyberať z nasledujúcich možností:

      1. Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Packeta;

      2. Doručenie prostredníctvom dopravnej spoločnosti DPD.

6.2.   Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky.

6.3.   Predávajúci odošle tovar kupujúcemu bezodkladne, zvyčajne v lehote do 3 pracovných dní, najneskôr však tak, aby bol tovar doručený kupujúcemu v lehote 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Pri plnení zmluvy môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín doručenia tovaru objednaného kupujúcim. O zmene termínu doručenia a o novom predpokladanom termíne doručenia objednaného tovaru bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho e-mailom, pričom týmto nie je dotknuté právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Súčasťou oznámenia predávajúceho o novom termíne doručenia tovaru je aj žiadosť predávajúceho adresovaná kupujúcemu na vyjadrenie, či kupujúci trvá na dodaní ním objednaného tovaru v novom termíne.

6.4.   Pri preberaní tovaru od dopravcu je povinnosťou kupujúceho skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a predávajúcemu. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je povinnosťou kupujúceho tovar od dopravcu prevziať.

6.5.   Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si kupujúci doručovaný tovar neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, predávajúci kupujúcemu e-mailom oznámi, kde si môže tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo kupujúcemu tovar na základe jeho písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy si mal kupujúci tovar prevziať, opätovne doručí, pričom sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s opätovným doručením tovaru. V prípade, kedy kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto VOP, nemá to za následok porušenie povinnosti predávajúceho tovar kupujúcemu doručiť. Zároveň to, že kupujúci tovar neprevezmete, nie je odstúpením od zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak kupujúci neprevezme tovar ani v dodatočnej lehote, vzniká predávajúcemu právo od zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany kupujúceho. Ak sa predávajúci rozhodne predmetné právo vykonať, je odstúpenie účinné v deň, kedy bude toto odstúpenie doručené kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.

6.6.   Ak je z dôvodov vzniknutých na strane kupujúceho tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v zmluve dohodnuté, je povinnosťou kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v zmluve a sú splatné do 7 dní od doručenia e-mailu.

6.7.   Nebezpečie škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď tovar prevezme. V prípade, keď kupujúci tovar neprevezme, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto VOP, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru v okamihu, kedy mal kupujúci možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na strane kupujúceho k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru pre kupujúceho znamená, že od tohto okamihu nesie všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením tovaru.

7.   PRÁVA ZO ZODPOVENOSTI ZA VADY

7.1.   Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady

7.1.1.   Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar kupujúcemu v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.

7.1.2.   Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí. Pri použitom tovare nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

7.1.3.   Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru zo strany kupujúceho.

7.1.4.   Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru zo strany kupujúceho.

7.1.5.   Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich kupujúci neuplatní v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva kupujúceho zaniknú.

7.2.   Predávajúsi sa zaručuje,  že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru podľa čl. 6.7 VOP je tovar bez vád, najmä, že:

   1. má vlastnosti, ktoré si predávajúci a kupujúci spolu dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré predávajúci uviedol pri popise tovaru, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu tovaru očakávať;

   2. je vhodný na účely, ktoré predávajúci uviedol alebo na účely, ktoré sú pre tovar tohto typu obvyklé;

   3. je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;

   4. spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;

   5. nie je zaťažené právami tretích strán. 

7.3.   PODMIENKY UPLATENIA PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

7.3.1.   Ak je tovar doručený kupujúcemu v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, predávajúci žiada kupujúceho, aby takýto tovar od dopravnej spoločnosti nepreberal a aby túto skutočnosť bezodkladne oznámil predávajúcemu na telefónnom čísle +421 948 009 465 alebo e-mailom na info@naroli.sk. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti tovaru, nebude predávajúci prihliadať.

7.3.2.   Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), je kupujúci povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu na tovare zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

7.3.3.   Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za vady nemôže kupujúci uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

7.3.4.   Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak o vade vedel pred prevzatím tovaru, resp. predávajúci na ňu kupujúceho upozornil alebo mu z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z ceny tovaru.

7.4.   UPLATNENIE PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (REKLAMÁCIE) 

7.4.1.   V prípade, že bude mať tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.2, môže kupujúci takú vadu predávajúcemu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na adresu predávajúceho uvedenú pri identifikačných údajoch, t. j. Naroli, s.r.o., Hámre 4050, 913 21 Trenčianska Turná. Pre reklamáciu môže kupujúci využiť aj vzorový formulár poskytovaný zo strany predávajúceho, ktorý tvorí prílohu č. 1 VOP.

7.4.2.   Kupujúci vo svojom oznámení, ktorým si uplatňuje reklamáciu uvedie predovšetkým popis vady tovaru a svoje identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý má záujem dostať vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8., si uplatňuje.

7.4.3.   Pri uplatnení reklamácie predloží kupujúci predávajúcemu aj doklad o kúpe tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u predávajúceho, inak predávajúci nie je povinný reklamáciu kupujúceho uznať.

7.4.4.   Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia vadného tovaru predávajúcemu spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 7.4.3). V prípade, ak je podanie, ktorým si kupujúci uplatňuje reklamáciu neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si predávajúci od kupujúceho vyžiada doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného podania predávajúcemu.

7.4.5.   Ak kupujúci nedoplní podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.4.4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho podľa bodu 7.4.4. tohto článku, bude predávajúci považovať podanie kupujúceho za neopodstatnené.

7.5.   VYBAVENIE REKLAMÁCIE

7.5.1.   Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8.) kupujúci uplatňuje, určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúceho. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.5.2.   Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, vybaví predávajúci reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar, ak je to možné.

7.5.3.   O vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašle predávajúci kupujúcemu opravený tovar alebo tovar vymení za nový tovar alebo vráti kupujúcemu zaplatenú cenu tovaru, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

7.5.4.   Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu tovaru odstráni predávajúci bez zbytočného odkladu.

7.5.5.   Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.5.6.   Namiesto odstránenia vady tovaru môže predávajúci vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to nespôsobí závažné ťažkosti kupujúcemu.

7.5.7.   Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby kupujúci mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva kupujúcemu prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

7.5.8.   Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.5.9.   Reklamáciu vybaví predávajúci odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

7.6.   Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

7.7.   Ak si kupujúci uplatní reklamáciu tovaru:

 1. počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, môže predávajúci reklamáciu kupujúceho zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, nebude predávajúci vyžadovať od kupujúceho úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie poskytne predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;

 2. po 12 mesiacoch od kúpy a takúto reklamáciu predávajúci zamietne, v doklade o vybavení reklamácie predávajúci uvedie, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak zašle kupujúci tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci preukáže odborným posúdením zodpovednosť predávajúceho za vadu tovaru, môže si kupujúci reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný uhradiť kupujúcemu do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.8.   V prípade, že je kupujúci podnikateľom, je jeho povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

7.9.   V prípade, že je kupujúci spotrebiteľ, má právo uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

7.10.  Týmto predávajúci riadne poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením zmluvy kupujúci potvrdzuje, že mal možnosť prečítať si podmienky reklamácie tovaru.

8.   ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1.  K odstúpeniu od zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach VOP, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

8.2.   V prípade, že je kupujúci spotrebiteľ, teda osoba kupujúca tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzavreli zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti tovaru, a v prípade, že uzavreli zmluvu, na základe ktorej bude predávajúci tovar dodávať kupujúcemu pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od zmluvy môže kupujúci odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na adresy uvedené pri identifikačných údajoch predávajúceho). Pre odstúpenie môže kupujúci využiť aj vzorový formulár poskytovaný zo strany predávajúceho, ktorý tvorí prílohu č. 2 VOP.

8.3.   Ani ako spotrebiteľ však nemôže kupujúci od zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom zmluvy:

   1. predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, ktorý bol vyrobený pre kupujúceho na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;

   2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a tovar, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným;

   3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

   4. predaj periodickej tlače a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

   5. poskytovanie elektronického obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a kupujúci predávajúcemu oznámil, že nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

8.4.   Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 VOP sa považuje za zachovanú, ak kupujúci v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

8.5.   V prípade odstúpenia od zmluvy bude kupujúcemu cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než bude tovar vrátený predávajúcemu. Tovar je potrebné vrátiť čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

8.6.   V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 8.2 VOP je kupujúci povinný v lehote do 14 dní od odstúpenia zaslať tovar predávajúcemu, pričom kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru k predávajúcemu. To neplatí ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú, že si predávajúci vyzdvihne tovar osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci má naopak nárok na to, aby mu predávajúci vrátil cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, ktorý predávajúci pre dodanie tovaru ponúkal.

8.7.   Za škodu zodpovedá kupujúci v prípadoch, kedy bude tovar poškodený v dôsledku jeho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu v takom prípade predávajúci vyúčtuje kupujúcemu po tom, čo mu bude tovar vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.

8.8.   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho zo zmluvy alebo z  dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia predávajúceho, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP. V týchto prípadoch je predávajúci povinný informovať o tejto skutočnosti kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť mu už uhradenú celkovú cenu za tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uhradenú celkovú cenu za tovar vráti predávajúci kupujúcemu rovnakým spôsobom akým kupujúci celkovú cenu uhradil, pričom tým nie je dotknuté právo dohodnúť sa s kupujúcim na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým nebudú kupujúcemu účtované žiadne ďalšie poplatky.

8.9.   Od zmluvy je predávajúci oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak kupujúci tovar neprevzal do 5 pracovných dní odo dňa, keď mu vznikla povinnosť tovar prevziať.

9.   PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ 

9.1.   Ako spotrebiteľ je kupujúci oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@naroli.sk.

9.2.   O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

9.3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel. č. 032/6400109.

9.4.  Podnet na vykonanie kontroly, ak kupujúci nie je spokojný s vybavením jeho podnetu alebo sťažnosti, môže kupujúci podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

10.   ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI

10.1.   Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@naroli.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva. Ak predávajúci odpovie na žiadosť kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

10.2.   Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

10.3.   Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

10.4. Ďalej má kupujúci právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

11.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1.   Všetka písomná korešpondencia medzi predávajúcim a kupujúcim bude doručovaná elektronickou poštou. E-mailová adresa predávajúceho je uvedená u jeho identifikačných údajov. Predávajúci bude doručovať korešpondenciu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v zmluve, v užívateľskom účte alebo cez ktorú kupujúci predávajúceho kontaktoval.

11.2.   Zmluvu je možné meniť len na základe vzájomnej písomnej dohody. Predávajúci je však oprávnený zmeniť a doplniť tieto VOP, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených zmlúv, ale len zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.

11.3.   V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesie predávajúci zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, má predávajúci aj kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

11.4.   Prílohou VOP je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

11.5.   Zmluva vrátane VOP je archivovaná v elektronickej podobe u predávajúceho, ale nie je kupujúcemu prístupná. Vždy však tieto VOP a potvrdenia objednávky so zhrnutím objednávky dostane kupujúci e-mailom a bude teda mať vždy prístup k zmluve aj bez súčinnosti predávajúceho. Predávajúci odporúča kupujúcemu vždy potvrdenie objednávky a VOP uložiť.

11.6.   Na činnosť predávajúceho sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.7.   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 27.9.2023.

Príloha č. 1: Formulár pre reklamáciu (na stiahnutie nižšie)

Príloha č. 2: Formulár pre odstúpenie od zmluvy (na stiahnutie nižšie)