*TÝŽDEŇ DOPRAVY ZDARMA* Od 15. 7. do 21. 7. 2024 pri nákupe tovaru v minimálnej hodnote 29 EUR dopravu zaplatíme za teba. 

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a  obchodníka v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom e-shopu na on-line rozhraní www.naroli.sk (ďalej len „e-shop“).

Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov sú obsiahnuté v Podmienkach ochrany osobných údajov, ktoré sú prístupné na našom e-shope.

Komunikácia prebieha primárne na diaľku. Preto aj pre  zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby došlo k dohode bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a kupujúceho.

Ak niektorá časť VOP odporuje tomu, čo bolo schválené v rámci procesu nákupu kupujúceho na  e-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito VOP.

1.    NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1.1.   Cena je finančná čiastka, ktorú bude hradiť kupujúci za produkt;

1.2.   Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú bude hradiť kupujúci za doručenie produktu, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;

1.3.   Celková cena je súčet ceny, ceny za dopravu a prípadne ceny za dobierku;

1.4.   Obchodník nie je platiteľom DPH, preto uvádzaná cena je cena konečná.

1.5.   E-shop je internetový obchod prevádzkovaný na on-line rozhraní www.naroli.sk, na ktorom bude prebiehať nákup produktu;

1.6.   Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty;

1.7.   Obchodník: NAROLI, s.r.o., so sídlom 913 21  Trenčianska Turná 4050, IČO 55347428, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 45118/R, e-mail: info@naroli.sk, telefónne číslo +421 948 009 465.

1.8.   Objednávka je neodvolateľný návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy o kúpe produktu s obchodníkom;

1.9.   Produkt je všetko, čo môže kupujúci nakúpiť na e-shope;

1.10. Užívateľský účet je účet zriadený na základe údajov uvedených kupujúcim, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného produktu a uzavretých zmlúv;

1.11.  Kupujúci je osoba nakupujúca na e-shope;

1.12.  Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom e-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy kupujúci dostanete od obchodníka potvrdenie objednávky.

2.    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE

2.1.   Kúpa produktu je možná len cez on-line rozhranie e-shopu.

2.2.    Pri nákupe produktu je povinnosťou kupujúceho poskytnúť obchodníkovi všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré kupujúci poskytne pri objednaní produktu, bude obchodník považovať za správne a pravdivé.

2.3.    Obchodník uvádza na e-shope k jednotlivým produktom len overené recenzie, t. j. hodnotiť produkty na e-shope je umužnené len kupujúcemu, ktorý si konkrétny produkt v minulosti u obchodníka zakúpil.

3.    UZATVORENIE ZMLUVY

3.1.    Zmluvu s obchodníkom je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

3.2.    Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom e-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí kupujúci. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú kupujúci hradí za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), bez ďalších nákladov účtovaných obchodníkom nad rámec celkovej ceny. Odoslaním objednávky  kupujúci súhlasí s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

3.3.    K tomu, aby bola zmluva uzavretá, je potrebné, aby kupujúci vytvoril na e-shope návrh objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:

 1.  Informácie o nakupovanom produkte. Na e-shope kupujúci označuje produkt, o ktorého nákup má záujem, tlačidlom "Pridať do košíka";
 2.  Informácie o cene, cene za dopravu, spôsobe platby celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia produktu; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu objednávky na on-line rozhraní e-shopu, pričom informácie o cene, cene za dopravu a celkovej cene budú uvedené automaticky na základe kupujúcim zvoleného produktu a spôsobu jeho doručenia;
 3.  Identifikačné údaje kupujúceho slúžia k tomu, aby  mohol obchodník doručiť tovar, najmä v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

3.4.    V priebehu tvorby návrhu objednávky môže kupujúci až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" je objednávka vytvorená. Pred stlačením tlačidla musí ale kupujúci ešte potvrdiť svoje oboznámenie sa a súhlas s týmito VOP, v opačnom prípade nebude možné objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo obchodníkovi.

3.5.    Obchodník potvrdí objednávku kupujúceho v čo najkratšom čase po tom, kedy mu bude doručená, a to správou odoslanou na e-mailovú adresu kupujúceho zadanú v objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie objednávky a tieto VOP. Potvrdením objednávky zo strany obchodníka dochádza k uzavretiu zmluvy medzi obchodníkom a kupujúcim. VOP v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

3.6.    Môžu nastať aj prípady, kedy obchodník nebude môcť objednávku kupujúceho potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy produkt nie je dostupný alebo prípady, kedy kupujúci objedná väčší počet kusov produktu, než koľko je zo strany obchodníka umožnené. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôže obchodník objednávku potvrdiť, bude obchodník kontaktovať kupujúceho a zašle mu ponuku na uzavretie zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy kupujúci ponuku obchodníka potvrdí.

3.7.    Kupujúci berie na vedomie, že obchodník nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane VOP).

3.8.    V prípade, kedy dôjde k uzavretiu zmluvy, vzniká kupujúcemu záväzok na zaplatenie celkovej ceny.

3.9.    V prípade, že má kupujúci zriadený užívateľský účet, môže urobiť objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade má ale kupujúci povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať identifikačné údaje kupujúceho.

3.10.    V niektorých prípadoch umožňuje obchodník na nákup produktu využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby kupujúci v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobí, bude mu produkt poskytnutý so zľavou.

4.    UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

4.1.    Na základe registrácie môže kupujúci v rámci e-shopu pristupovať do svojho užívateľského účtu.

4.2.    Pri registrácii užívateľského účtu je povinnosťou kupujúceho uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.

4.3.    Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je povinnosťou kupujúceho zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesie za to obchodník žiadnu zodpovednosť.

4.4.    Užívateľský účet je osobný a kupujúci teda nie je oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.

4.5.    Obchodník môže zrušiť užívateľský účet kupujúceho, a to najmä v prípade, keď ho kupujúci dlhšie než 2 roky nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti podľa zmluvy.

4.6.    Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

5.    CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1.    Cena je vždy uvedená v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a v zmluve. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou pri produkte v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky sa uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v zmluve. V rámci návrhu objednávky je tiež uvedená cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

5.2.    Obchodník nie je platiteľom DPH, preto všetky uvedené ceny sú konečné.

5.3.    Platbu celkovej ceny bude obchodník požadovať od kupujúceho po uzavretí zmluvy a pred odovzdaním produktu. Úhradu celkovej ceny môže kupujúci vykonať nasledujúcimi spôsobmi: bankovým prevodom,  platobnou kartou online alebo na dobierku.

 1. Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby zašle obchodník kupujúcemu v rámci potvrdenia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena splatná do 5 kalendárnych dní.
 2. Platobnou kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu ComGate, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.comgate.sk/zmluvne-dokumenty.
 3. Dobierkou. Platba na dobierku je možná maximálne do výšky nákupu 40 €. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení produktu. V prípade platby dobierkou je celková cena splatná pri prevzatí produktu.

5.4.    Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení celkovej ceny a bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Ak má kupujúci zriadený užívateľský účet, bude dostupná aj v jeho užívateľskom účte.

5.5.    Vlastnícke právo k produktu prechádza na kupujúceho okamihom dodania produktu.

6.    DORUČENIE PRODUKTU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA PREDMETU KÚPY

6.1.    Produkt bude kupujúcemu doručený spôsobom podľa voľby kupujúceho, pričom môže vyberať z nasledujúcich možností:

 1. Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Packeta;
 2. Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti DPD;
 3. Doručenie prostredníctvom dopravnej spoločnosti DPD.

6.2.    Produkt je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky.

6.3.    Obchodník odošle produkt kupujúcemu bezodkladne, zvyčajne v lehote do 3 pracovných dní, pokiaľ nie je na eshope uvedené inak, najneskôr však tak, aby bol produkt doručený kupujúcemu v lehote 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Pri plnení zmluvy môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín doručenia produktu objednaného kupujúcim. O zmene termínu doručenia a o novom predpokladanom termíne doručenia objednaného produktu bude obchodník bezodkladne informovať kupujúceho e-mailom, pričom týmto nie je dotknuté právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Súčasťou oznámenia obchodníka o novom termíne doručenia produktu je aj žiadosť obchodníka adresovaná kupujúcemu na vyjadrenie, či kupujúci trvá na dodaní ním objednaného produktu v novom termíne.

6.4.    Pri preberaní zásielky s produktom od dopravcu je povinnosťou kupujúceho skontrolovať neporušenosť obalu zásielky a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a obchodníkovi. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je povinnosťou kupujúceho zásielku s produktom od dopravcu prevziať.

6.5.    Kupujúci je povinný produkt prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si kupujúci doručovaný produkt neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, obchodník kupujúcemu e-mailom oznámi, kde si môže produkt prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo kupujúcemu produkt na základe jeho písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy si mal kupujúci produkt prevziať, opätovne doručí, pričom sa kupujúci zaväzuje uhradiť obchodníkovi všetky náklady spojené s opätovným doručením produktu. V prípade, kedy kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať produkt, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto VOP, nemá to za následok porušenie povinnosti obchodníka produkt kupujúcemu doručiť. Zároveň to, že kupujúci produkt neprevezme, nie je odstúpením od zmluvy medzi obchodníkom a kupujúcim. Ak kupujúci neprevezme produkt ani v dodatočnej lehote, vzniká obchodníkovi právo od zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany kupujúceho. Ak sa obchodník rozhodne predmetné právo vykonať, je odstúpenie účinné v deň, kedy bude toto odstúpenie doručené kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie produktu,  prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.

6.6.    Ak je z dôvodov vzniknutých na strane kupujúceho produkt doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v zmluve dohodnuté, je povinnosťou kupujúceho uhradiť obchodníkovi náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov zašle obchodník na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v zmluve a sú splatné do 7 dní od doručenia e-mailu.

6.7.    Nebezpečie škody na produkte prechádza na kupujúceho v okamihu, keď produkt prevezme. V prípade, keď kupujúci produkt neprevezme, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto VOP, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia produktu v okamihu, kedy mal kupujúci možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na strane kupujúceho k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia produktu pre kupujúceho znamená, že od tohto okamihu nesie všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením produktu.

7.    PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

7.1.    Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady

7.1.1.    Obchodník sa zaväzuje, že dodá produkt kupujúcemu v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.

7.1.2.    Obchodník zodpovedá za vady, ktoré má produkt pri jeho prevzatí. Pri použitom produkte nezodpovedá obchodník za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri produkte predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá obchodník za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

7.1.3.    Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia produktu zo strany kupujúceho.

7.1.4.    Ak dôjde k výmene produktu, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového produktu zo strany kupujúceho.

7.1.5.    Práva  kupujúceho zo zodpovednosti za vady produktu, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich kupujúci neuplatní v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri produkte, ktorý sa rýchlo kazí, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva kupujúceho zaniknú.

7.2.    Obchodník sa zaväzuje, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia produktu podľa čl. 6.7 VOP je produkt bez vád, najmä, že:

 1. má vlastnosti, ktoré si obchodník a kupujúci spolu dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré obchodník uviedol pri popise produktu, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu produktu očakávať;
 2. je vhodný na účely, ktoré obchodník uviedol alebo na účely, ktoré sú pre produkt tohto typu obvyklé;
 3. je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
 4. spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;
 5. nie je zaťažené právami tretích strán.

7.3.    Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

7.3.1.    Ak je produkt doručený kupujúcemu v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka s produktom zjavne príliš ľahká, obchodník žiada kupujúceho, aby takýto produkt alebo zásielku s produktom od dopravnej spoločnosti nepreberal a aby túto skutočnosť bezodkladne oznámil obchodníkovi na telefónnom čísle +421 948 009 465 alebo e-mailom na info@naroli.sk. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na produkte, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti produktu, nebude obchodník prihliadať.

7.3.2.    Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), je kupujúci povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu na produkte zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

7.3.3.    Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady produktu a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za vady nemôže kupujúci uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním produktu v nevhodných podmienkach a pod.

7.3.4.    Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak o vade vedel pred prevzatím produktu, resp. obchodník na ňu kupujúceho upozornil alebo mu z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z ceny produktu.

7.4.    Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)

7.4.1.    V prípade, že bude mať produkt vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.2, môže kupujúci takú vadu obchodníkovi oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda produkt reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na adresu obchodníka uvedenú pri identifikačných údajoch, t. j. NAROLI, s.r.o., Hámre 4050, 913 21 Trenčianska Turná. Pre reklamáciu môže kupujúci využiť aj vzorový formulár poskytovaný zo strany obchodníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 VOP.

7.4.2.    Kupujúci vo svojom oznámení, ktorým si uplatňuje reklamáciu uvedie predovšetkým popis vady produktu a svoje identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý má záujem dostať vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8., si uplatňuje.

7.4.3.    Pri uplatnení reklamácie uvedie kupujúci obchodníkovi aj číslo dokladu o kúpe produktu (číslo faktúry), a to za účelom preukázania jeho kúpy u obchodníka, inak obchodník nie je povinný reklamáciu kupujúceho uznať.

7.4.4.    Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia vadného produktu obchodníkovi spolu s uvedením čísla dokladu (podľa bodu 7.4.3). V prípade, ak je podanie, ktorým si kupujúci uplatňuje reklamáciu neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované informácie a pod.), písomne, najmä e-mailom si obchodník od kupujúceho vyžiada doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia  doplneného podania obchodníkovi.

7.4.5.    Ak kupujúci nedoplní podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.4.4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy obchodníka podľa bodu 7.4.4. tohto článku, bude obchodník považovať podanie kupujúceho za neopodstatnené.

7.5.    Vybavenie reklamácie

7.5.1.    Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8.) kupujúci uplatňuje, určí obchodník spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia  reklamácie kupujúceho. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.5.2.    Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, vybaví obchodník reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt, ak je to možné.

7.5.3.    O vybavení reklamácie bude obchodník kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašle obchodník kupujúcemu opravený produkt alebo produkt vymení za nový produkt alebo vráti kupujúcemu zaplatenú cenu produktu, ak sa obchodník a kupujúci nedohodnú inak.

7.5.4.    Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má obchodník právo vadu bezplatne, včas a riadne odstrániť.

7.5.5.    Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak tým obchodníkovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady.

7.5.6.    Namiesto odstránenia vady produktu môže obchodník vždy vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak  to nespôsobí závažné ťažkosti kupujúcemu.

7.5.7.    Ak ide o vadu produktu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby kupujúci mohol produkt riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva kupujúcemu prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať.

7.5.8.    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu.

7.5.9.    Reklamáciu vybaví obchodník odovzdaním opraveného produktu, výmenou produktu, vrátením ceny produktu, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (produktu) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

7.5.10.    V prípade ak si kupujúci neprevezme reklamáciu v lehote 6 mesiacov od oznámenia jej vybavenia, obchodník má právo takto reklamovaný produkt ďalej predať.

7.6.    Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia produktu sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákonom č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

7.7.    V prípade, že je kupujúci podnikateľom, je jeho povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia produktu.

7.8.    V prípade, že je kupujúci spotrebiteľ, má právo uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom produkte v lehote 24 mesiacov od prevzatia produktu.

7.9.    Týmto obchodník riadne poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením zmluvy kupujúci potvrdzuje, že mal možnosť prečítať si podmienky reklamácie produktu.

8.    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1.    K odstúpeniu od zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi obchodníkom a kupujúcim, od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach VOP, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

8.2.    V prípade, že je kupujúci spotrebiteľ, teda osoba kupujúca produkt mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, má kupujúci v súlade s ustanovením § 20 Zákona o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia produktu. V prípade, že obchodník a kupujúci uzavreli zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov produktu alebo dodanie niekoľkých častí produktu, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti produktu, a v prípade, že uzavreli zmluvu, na základe ktorej bude obchodník produkt dodávať kupujúcemu pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od zmluvy môže kupujúci odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na adresu uvedenú pri identifikačných údajoch obchodníka). Pre odstúpenie môže kupujúci využiť aj vzorový formulár poskytovaný zo strany obchodníka, ktorý tvorí prílohu č. 2 VOP.

8.3.    Ani ako spotrebiteľ však nemôže kupujúci od zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom zmluvy:

 1. predaj produktu, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, ktorý bol vyrobený pre kupujúceho na mieru alebo produkt určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 2. predaj produktu, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 3. predaj produktu, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným;
 4. predaj produktu uzavretého v ochrannom  obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 5. predaj periodickej tlače a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 6. poskytovanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s  predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a obchodník kupujúcemu oznámil, že nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

8.4.    Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 VOP sa považuje za zachovanú, ak kupujúci v jej priebehu odošle obchodníkovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

8.5.    V prípade odstúpenia od zmluvy bude kupujúcemu cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než bude produkt vrátený predávajúcemu, ak sa obchodník nedohodne s kupujúcim inak.

8.6.    V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 8.2 VOP je kupujúci povinný v lehote do 14 dní od odstúpenia zaslať produkt obchodníkovi, pričom kupujúci nesie náklady na vrátenie produktu k obchodníkovi. To neplatí ak sa obchodník a kupujúci dohodnú inak. Lehota je zachovaná, ak bol produkt odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci má naopak nárok na to, aby mu obchodník vrátil cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania produktu, ktorý obchodník pre dodanie produktu ponúkal.

8.7.    Za škodu zodpovedá kupujúci v prípadoch, kedy bude produkt poškodený v dôsledku jeho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu v takom prípade obchodník vyúčtuje kupujúcemu po tom, čo mu bude produkt vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.

8.8.    Obchodník je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti produktu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ produktu dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností obchodníka zo zmluvy alebo z  dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia obchodníka, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je obchodník schopný dodať produkt kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP. V týchto prípadoch je obchodník povinný informovať o tejto skutočnosti  kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť mu už uhradenú celkovú cenu za produkt, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uhradenú celkovú cenu za produkt vráti obchodník kupujúcemu rovnakým spôsobom akým kupujúci celkovú cenu uhradil, pričom tým nie je dotknuté právo dohodnúť sa s kupujúcim na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým nebudú kupujúcemu účtované žiadne ďalšie poplatky.

8.9.    Od zmluvy je obchodník oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak kupujúci produkt neprevzal do 5 pracovných dní odo dňa, keď mu vznikla povinnosť produkt prevziať.   

9.    PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ

9.1.    Ako spotrebiteľ je kupujúci oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@naroli.sk.

9.2.    O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude obchodník informovať kupujúceho e-mailom.

9.3.    Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel. č. 032/640 01 09.

9.4.    Podnet na vykonanie kontroly, ak kupujúci nie je spokojný s vybavením jeho podnetu alebo sťažnosti,  môže kupujúci podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

10.    ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI

10.1.    Kupujúci má právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@naroli.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva. Ak obchodník odpovie na žiadosť kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

10.2.    Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR:
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

10.3.    Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

10.4.    Ďalej má kupujúci právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

11.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1.    Všetka písomná korešpondencia medzi obchodníkom a kupujúcim bude doručovaná elektronickou poštou. E-mailová adresa obchodníka je uvedená u jeho identifikačných údajov. Obchodník bude doručovať korešpondenciu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v zmluve, v užívateľskom účte alebo cez ktorú kupujúci obchodníka kontaktoval.

11.2.    Zmluvu je možné meniť len na základe vzájomnej písomnej dohody. Obchodník je však oprávnený zmeniť a doplniť tieto VOP, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených zmlúv, ale len zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.

11.3.    V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesie obchodník zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, má obchodník aj kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

11.4.    Prílohou VOP je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

11.5.    Zmluva vrátane VOP je archivovaná v elektronickej podobe u obchodníka, ale nie je kupujúcemu prístupná. Vždy však tieto VOP a potvrdenia objednávky so zhrnutím objednávky dostane kupujúci e-mailom a bude teda mať vždy prístup k zmluve aj bez súčinnosti obchodníka. Obchodník odporúča kupujúcemu vždy potvrdenie objednávky a VOP uložiť.

11.6.    Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1. 7. 2024.

Príloha č. 1: Formulár pre reklamáciu (na stiahnutie nižšie)


Príloha č. 2: Formulár pre odstúpenie od zmluvy (na stiahnutie nižšie)